This is a past event. Registration is closed. View other American Chamber of Commerce in Albania events.

The American Chamber of Commerce in cooperation with its Tax and Customs Committee

has the pleasure to invite you to the meeting:

Business Forum

with the General Director of Taxation and Ministry of Finance and Economy

"Issues in implementation of Double Tax Treaties"


Tuesday, March 21, 2023

at 10:00 – 12:30

at MAK Albania Hotel (ILLYRIA I room)This meeting will focus on:

· Bureaucratic procedures and documentation to implement tax agreements to eliminate double taxation.

· Management of applications deposited beyond the 2-year term, caused mainly during pandemic.

· Delay on the issuance of the Residence certificates for foreign nationals who work in Albania.

· The need to simplify the procedures, reducing the required documentation, as well as the possibility of carrying out the online process.

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri, në bashkëpunim me Komitetin e saj të Taksave dhe Doganave

kanë kënaqësinë t'ju ftojnë në takimin:

Forum Biznesi

me Drejtorin e Përgjithshëm të Tatimeve dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë

"Problematikat e zbatimit të marrëveshjeve tatimore per shmangien e tatimeve të dyfishta"Tuesday, March 21, 2023

at 10:00 – 12:30

at MAK Albania Hotel (ILLYRIA I room)


Ky takim do të fokusohet në çështje si:

· Procedurat burokratike dhe dokumentacionin qё kёrkohet pёr zbatimin e marrёveshjeve tatimore pёr eleminimin e taksimit tё dyfishtё.

· Trajtimi i aplikimeve tё depozituara tej afatit 2-vjecar, shkaktuar kryesisht gjatё pandemisё;

· Vonesa në dhёnien e Çertifikatave tё Rezidencёs pёr shtetasit e huaj qё punojnё nё Shqipёri.

· Nevoja pёr thjeshtёsimin e procedurave, reduktimin e dokumentacionit tё kёrkuar si dhe mundёsimin e kryerjes sё procesit online.